ALGEMENE VOORWAARDEN 

HARVEYBLOOM ADVOCATEN COÖPERATIE U.A. (v27072022)

 1. HarveyBloom Advocaten Coöperatie U.A., (hierna: de coöperatie) is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd te Den Haag.
 2. Iedere opdracht worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de coöperatie, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde (rechts)persoon wordt uitgevoerd. Een opdrachtgever (hierna: cliënt(e)) kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 3. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt niet alleen ten behoeve van de coöperatie maar ook van alle (rechts)personen die op enige wijze voor de coöperatie werkzaam zijn of waren, waaronder de leden en de stichting Beheer Derdengelden HarveyBloom Advocaten, en de erfgenamen van bedoelde personen. Zij kunnen allen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdracht en vervolgopdracht. 
 5. De coöperatie is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. De coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan de coöperatie (mede) namens cliënt(e) aanvaarden. Deze algemene voorwaarden worden mede overeengekomen ten behoeve van die derden. 
 6. De coöperatie mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt(e).
 7. Iedere aansprakelijkheid in verband met een opdracht, ook als de grondslag onrechtmatige daad is, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico van de coöperatie volgens de toepasselijke polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de coöperatie in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van dertigduizend euro, inbegrepen de btw.
 8. De coöperatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 9. Verstrekte opdrachten worden door de coöperatie uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt(e). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Het is niet mogelijk om rechten uit een opdracht en vorderingen op de coöperatie, onder welke titel ook, aan derden over te dragen (goederenrechtelijk cessieverbod).
 10. De cliënt(e) komt geen beroep toe op al dan niet gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst van opdracht, noch komt cliënt(e) recht toe op compensatie van enig nadeel in de zin van artikel 6:230 van het Burgerlijk Wetboek.
 11. De cliënt(e) vrijwaart de coöperatie voor iedere aansprakelijkheid door derden voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de coöperatie.
 12. Cliënt(e) kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij/zij niet binnen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen drie maanden nadat hij/zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij de coöperatie ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 13. De betalingstermijn van de eerste factuur is per ommegaande en van iedere volgende factuur veertien dagen.
 14. Indien een aan de cliënt(e) verzonden factuur niet tijdig is betaald, is de coöperatie gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
 15. De coöperatie heeft het recht om door of namens de cliënt(e) betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande declaraties, ongeacht in welke zaak enig voorschot is betaald en/of ongeacht in welke zaak een declaratie ten laste van de cliënt(e) open staat.
 16. De coöperatie heeft het recht om iedere vordering die zij heeft op de cliënt(e), inclusief een voorwaardelijke en/of redelijkerwijs voorzienbare vordering, te verrekenen met hetgeen zij, of de Stichting Beheer Derdengelden HarveyBloom Advocaten, aan de cliënt(e) verschuldigd is of zal worden. 
 17. De cliënt(e) is niet gerechtigd om betalingen op te schorten of om van de coöperatie ontvangen facturen te verrekenen.
 18. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de overige bepalingen onverlet en zal aan de betreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis worden toegekend.
 19. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst prevaleren en bindend zijn.
 20. De coöperatie is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de website van de coöperatie (www.harveybloomadvocaten.nl).
 21. De rechtsverhouding tussen de cliënt(e) en de coöperatie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.